امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:45:50 PM 1402 / 03 / 12
 

 

مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه: ناصر قاسمی

شرح وظایف مدیر بودجه 

* انجام مطالعات لازم در زمینه طرحهایی در رابطه با روشهای نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای تابعه به منظور همسویی با جامعه انقلاب اسلامی و نیل به هدفهای نهایی دانشگاه

* مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه ها با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده خدمات ارائه شده

* تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاستها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدهای تابعه و نیازهای پیش بینی شده آتی

* ابلاغ بودجه مصوب در قالب تخصیصهای سه ماهه به هر یک از واحدهای تابعه

* نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنماییهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

* تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های جاری ، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) وزارت متبوع

* مطالعه و بررسی آئین نامه ها و اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی دولت و تهیه گزارشهای مربوط

* پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ، طرحها و برنامه ها

* تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه

* مطالعه و بررسی اهداف چشم انداز دانشگاه در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش