امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

4:13:48 AM 1399 / 06 / 31
 

ستاد مرکزی
دانشکده ها

  • دانشکده بهداشت
  • دانشکده پیراپزشکی
  • دانشکده پرستاری
  • دانشکده پزشکی

مراکز آموزشی درمانی

  • مرکز آموزشی و درمانی شهید بهشتی
  • مرکز آموزشی و درمانی نقوی
  • مرکز آموزشی و درمانی متینی
  • مرکز آموزشی و درمانی شبیه خوانی (اخوان)

مراکزبهداشتی درمانی

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل