امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:22:34 AM 1399 / 05 / 15
 

وظایف کمیته اجرایی امور اداری و استخدامی کشور:

 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه پیشنهادات واصله از واحدهای تابعه در خصوص اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل بر اساس مصوبات ملاک عمل.
 • تخصیص پستها یا مشاغل سازمانی به طبقات رشته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل و تعیین گروه مستخدمین در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهای مربوطه.
 • نظارت و کنترل مدارک ارائه شده به کمیته و تشخیص تجربه ، مدرک تحصیلی ، دوره های آموزشی ، کارآموزی ، سوابق تجربی و غیره ، مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • بررسی پیشنهادات لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل بمنظور جاری نگهداشتن طرحها و انطباق آن با نیازهای استخدامی دستگاه ذیربط و ارائه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
 • بررسی و تایید دوره های آموزشی و یا کارآموزی و محتوای دوره ها از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد و نتایج بررسیها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
 • نظارت بر تعیین مشاغل مستخدمین پیمانی از لحاظ شرایط تصدی .
 • نظارت و کنترل مجوزهای استخدامی و انطباق آن با شرایط و ضوابط مربوط .
 • نظارت بر امر انتصابات و ارتقاء و تنزل گروه با توجه به قوانین و مقررات موجود و ضوابط طرحهای طبقه بندی مشاغل ملاک عمل.
 • بررسی و تایید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه مستخدمین دستگاه متبوع بر اساس ضوابط ملاک عمل.
 • نظارت براجرای طرحهای ارزیابی مدیران و محققین و متخصصین و سایر طرحهای امتیازی حسب مقررات مندرج درطرحها ی فوق الذکر.
 • نظارت بر صحت صدورکلیه احکام استخدامی دستگاه متبوع.
 • انجام کلیه امور اداری که حسب قوانین و مقررات مختلف و در چهارچوب آن به کمیته محول می شود.

مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل