امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

8:20:21 AM 1399 / 06 / 30
 

 منابع و موافقتنامه های بودجه ای:

  • موافقتنامه های طرح های تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاه
  • موافقتنامه های بودجه تفصیلی دانشگاه

موافقتنامه های طرح های تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاه :

طرح های ملی و متمرکز
طرح های استانی

سال 1383

سال 1383

سال 1384

سال 1384

سال 1385

سال 1385

سال 1386

سال 1386

سال 1387

سال 1387

سال 1388

سال 1388

سال 1389

سال 1389

سال 1390

سال 1390

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل