امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:22:27 PM 1400 / 08 / 05
 

شرح وظایف امور مالی مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

  • تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها و تنظیم گزارشهای مالی
  • تامین اعتبار قراردادها و درخواستهای خرید بر اساس تخصیصهای حوزه
  • اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس قانون آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیأت امنا
  • پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی
  • بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان با امضا مشترک مدیر امور عمومی
  • ارسال تراز عملیات تنظیم شده همراه با مغایرت بانکی به امور مالی

روش انجام خدمات
 

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش