امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:08:12 PM 1402 / 03 / 12
 

اداره رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان                                    

مسئول اداره رفاه دانشگاه: حسن عرب سعیدی  

                                                                                                                           

مدرک تحصیلی:

کارشناس مدارک پزشکی

فعالیت‌های اجرایی:

  • مشاور اداری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • مدیر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
  • مدیر منابع انسانی دانشگاه
  • رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی متینی
  • مسئول و سوپروایزر سامانه جامع پرسنلی
  • مسئول دفتر ریاست مرکزآموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی

 

فعالیت های برجسته :

  • تکمیل

 

شرح وظایف مسئول اداره رفاه کارکنان دانشگاه: 

1) مطالعه قوانین ومقررات مربوط به کارکنان ونظارت بر اجرای دقیق وانطباق آن با مواد قانونی مطروحه.
2) برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات مفید ومنطقی .
3) شرکت در جلسات وکمیته ها بر حسب ضرورت.
4) پیش بینی احتیاجات پرسنلی واقدام در مورد تامین نیازهای مربوط .
5) همکاری در انعقاد قراردادهای بیمه وسایر امور رفاهی.
6) بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار بطریق حذف مراحل زاید فرآیند ، کنترل فرم ها وتهیه فرم های جدید .
7) همکاری در ایجاد هماهنگی برنامه های رفاهی ، تفریحی و ورزشی کارکنان بمنظور هر چه مفید تر کردن آنها .
8) شرکت در سمینارها ، کمیته ها وکنفرانسهای مربوط به امور رفاهی کارکنان و پیشنهاد نظرات اصلاحی در انجام بهینه امور.
9) معرفی رابطین امور رفاهی واحدها به منظور توسعۀ اقدامات رفاهی برای کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
10) انجام سایر امور محوله توسط مقام مافوق مطابق مقررات


 
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش