امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:48:38 AM 1399 / 05 / 25
 

رابطین آموزش معاونت ها

 • معاونت آموزشی دانشگاه : لیلا حاجی فروش
 • معاونت بهداشتی دانشگاهزهره رجبی
 • معاونت پژوهشی دانشگاه : محمد رضا رامشک
 • معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه: حسن صفری
 • معاونت درمان دانشگاه : معصومه حمزه ای
 • معاونت غذا و دارو دانشگاهامید مهرانفر

رابطین اموزش دانشکده ها

 • دانشکده بهداشتحسین روحانی
 • دانشکده پرستاری و مامایی : طیبه صبوری
 • دانشکده پزشکی: علی توسلی
 • دانشکده پیراپزشکیمنصوره عرفان

رابطین آموزش بیمارستان ها

 • بیمارستان اخوان : فاطمه عسکریان
 • بیمارستان شهید دکتر بهشتیفخری سادات عمارتی
 • بیمارستان متینی : عباس دلیریان
 • بیمارستان نقویاقدس شیخی

رابطین آموزش سایر واحدها

 • ستاد مرکزی دانشگاهمحبوبه قربانپور
 • امور مالی دانشگاه: یلدا مؤمن 
 • هسته گزینشزهرا سادات خادم
 • شبکه بهداشت آران و بیدگللیلا رضایی
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل