امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:50:04 PM 1402 / 03 / 12
 

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم جهت ارتقاء گروه استحقاقی

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- مشخص کردن گروه های تشویقی اعم از ارزشیابی و ایثارگری و ... با ذکر تاریخ اجرا (در صورت امکان احکام مربوطه ضمیمه گردد.)
4- ابلاغ های مربوط به شغل مورد تصدی فرد
5- فرم تکمیل شده ارزیابی مستخدم جهت گروه های استحقاقی 12 به بالا که به تأیید کارگزینی واحد رسیده باشد.
6- صورتجلسه قبول تجربه در بخش خصوصی

مدارک لازم جهت برخورداری از مزایای ایثارگری

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- مشخص کردن گروه های تشویقی اعم از ارزشیابی و ایثارگری و ... با ذکر تاریخ اجرا (در صورت امکان احکام مربوطه ضمیمه گردد.)
4- نامه مربوطه از بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدارک لازم جهت تعجیل در گروه استحقاقی

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- شناسنامه آموزشی
4- نامه های مربوط به تعیین تاریخ تکمیل 176 ساعت دوره آموزشی
5- صورتجلسات مربوط به تعجیل های قبلی
6- مشخص کردن گروه های تشویقی اعم از ارزشیابی و ایثارگری و ... با ذکر تاریخ اجرا (در صورت امکان احکام مربوطه ضمیمه گردد.)
7- ابلاغ های مربوط به شغل مورد تصدی فرد

مدارک لازم جهت احتساب سنوات تجربی

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- ابلاغ های مربوط به شغل مورد تصدی فرد
4- سیاهه ریز حقوقی به همراه درج عنوان سمت شغلی
5- تأییدیه کسورات بیمه ای

مدارک مورد نیاز جهت انتصاب و تغییر عنوان پست سازمانی

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- نامه های مربوط به موافقت معاونت ذیربط
4- اعلام ردیف بلاتصدی مناسب با هماهنگی مدیریت تشکیلات

مدارک لازم جهت احتساب سنوات خدمت دولتی

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- تأییدیه کسورات بازنشستگی و اعلام وصول بدهی از سازمان بازنشستگی استان
4- نامه اعلام وصول حق بیمه انتقالی از صندوق بازنشستگی استان
5- تصویر صورتجلسه مربوط به احتساب سنوات تجربی در صورت تصویب در کمیته

مدارک لازم جهت احتساب مدرک تحصیلی

خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- تصویر تأییدیه تحصیلی
4- مشخص کردن گروه های تشویقی اعم از ارزشیابی و ایثارگری و ... با ذکر تاریخ اجرا (در صورت امکان احکام مربوطه ضمیمه گردد.)
5- تصویر صورت جلسه آخرین تعجیل در گروه استحقاقی

مدارک لازم جهت بازنشستگی پیش از موعد از طریق مشاغل سخت و زیان آور

خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- فرم مربوط به اطلاعات شغلی مستخدمین مشاغل سخت و زیان آور
4- درخواست کارمند که در دبیرخانه واحد محل خدمت ثبت شده باشد.

برخورداری از مزایای همترازی

خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- فرم مربوط به اطلاعات شغلی مستخدمین مشاغل سخت و زیان آور
4- درخواست کارمند که در دبیرخانه واحد محل خدمت ثبت شده باشد.

مدارک لازم جهت تغییر حالت استخدامی

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- فرم اطلاعات مربوط به تبدیل وضع مشمولین
4- تصویر صورتجلسه کمیته مربوط به احتساب سنوات تجربی
5- تصویر صورتجلسه کمیته مربوط به احتساب سنوات خدمت دولتی

مدارک مورد نیاز جهت اعطاء گروه تشویقی گردان های عاشورا و الزهرا

1- خلاصه پرونده به روز فرد (فرم 502) با امضاء تهیه کننده و تأیید کننده فرم
2- تصویر آخرین حکم کارگزینی
3- گواهی مربوط به اعطاء گروه از مراجع ذیصلاح که در دبیرخانه واحد محل خدمت ثبت شده باشد.
4- مشخص کردن گروه های تشویقی اعم از ارزشیابی و ایثارگری و... با ذکر تاریخ اجرا (در صورت امکان احکام مربوطه ضمیمه گردد.)

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش