امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:33:20 AM 1399 / 03 / 14
 
جدول زمان بندی جلسات کمیته اجرایی امور اداری و استخدامی دانشگاه در سال 88
 

ردیف

روز

تاریخ

1

دو شنبه

7/2/88

2

دو شنبه

4/3/88

3

دو شنبه

1/4/88

4

دو شنبه

5/5/88

5

دو شنبه

2/6/88

6

دو شنبه

6/7/88

7

دو شنبه

4/8/88

8

دو شنبه

2/9/88

9

دو شنبه

7/10/88

10

دو شنبه

5/11/88

11

دو شنبه

3/12/88

 
جدول زمانبندی جلسات کمیته های فرعی اجرایی امور اداری و استخدامی  واحد های تابعه دانشگاه در سال 1387 

 

زمان

10-8

12-10

14-12

یکشنبه اول هر ماه

معاونت بهداشتی

معاونت درمان

معاونت غذا و دارو

یکشنبه آخر هر ماه

بیمارستان شهید بهشتی

دانشکده پرستاری ومامایی

دانشکده پزشکی

چهارشنبه اول هر ماه

بیمارستان متینی

بیمارستان نقوی

---

چهارشنبه آخر هر ماه

بیمارستان اخوان

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

---

جدول زمان بندی جلسات کمیته اجرایی امور اداری و استخدامی دانشگاه در سال 87 

 

ردیف
 روز
 تاریخ
1
سه شنبه
3/2/87
2
سه شنبه
7/3/87
3
سه شنبه
4/4/87
4
سه شنبه
8/5/87
5
سه شنبه
5/6/87
6
سه شنبه
9/7/87
7
سه شنبه
7/8/87
8
سه شنبه
5/9/87
9
سه شنبه
3/10/87
10
سه شنبه
8/11/87
11
سه شنبه
13/12/87
 
جدول زمانبندی جلسات کمیته های فرعی اجرایی امور اداری و استخدامی  واحد های تابعه دانشگاه در سال 1387
 
زمان

10-8

12-10

14-12

یکشنبه اول هر ماه

معاونت بهداشتی

معاونت درمان

معاونت غذا و دارو

یکشنبه آخر هر ماه

بیمارستان شهید بهشتی

دانشکده پرستاری ومامایی

دانشکده پزشکی

چهارشنبه اول هر ماه

بیمارستان متینی

بیمارستان نقوی

---

چهارشنبه آخر هر ماه

بیمارستان اخوان

شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

---

 

 

 

 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل