امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

9:50:56 AM 1399 / 03 / 14
 

شرح وظایف اداره دفتر داری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1- تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و سرفصل حسابها، کد گذاری و طبقه بندی اطلاعات مالی سیستم حسابداری
2- کنترل و تائید اسناد حسابداری صادر شده ، رفع نواقصات در اسناد حسابداری و یا تعیین اسناد باطله در پایان هرماه
3- دریافت صورتحسابهای بانکی جداگانه برای هریک از حسابهای مستقل
4- تهیه گزارشات مالی ماهیانه برای هر یک از حسابهای مستقل اعم از : تهیه ترازنامه ، تهیه صورت ریز حسابها ، تهیه صورت مغایرات بانکی
5-تهیه سایر گزارشات مالی جهت اتخاذ تصمیم مدیران و مسئولین دستگاه
6- تهیه صورت عملکرد سالیانه بودجه برای هریک از حسابهای مستقل وجوه دولتی (اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی و اعتبارات اختصاصی)
7- پاسخگویی و رسیدگی به امور مالی مربوط به عاملین ذیحسابی واحدهای مختلف دانشگاه اعم از : نگهداری حسابهای بدهکاری واحدها و اشخاص (تنخواه گردان پرداخت ، علی الحساب و پیش پرداخت ) ، پیگیری و تسویه آنها

 معرفی کدینگهای حسابداری تعهدی
 

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل