امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

8:33:14 AM 1399 / 06 / 30
 

مراکز بهداشتی درمانی شهری:
 

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری کاشان 1- گلابچی
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری کاشان 2- بوعلی
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری کاشان 3- نواب صفوی
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری کاشان 4- سلطان امیراحمد
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری کاشان 5- امیرکبیر
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری کاشان 6- مسلم ابن عقیل
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری زیدی
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری لتحر
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری فین
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری شهرک 22 بهمن
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی نیاسر

مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی:
 

 • مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی جوشقان قالی
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی راوند
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی حسن آباد
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شبانه روزی قمصر
 • مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شبانه روزی کامو

مراکز بهداشتی درمانی روستایی:
 

 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی کله
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی وادقان
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی مرق
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی مشکان
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی ورکان
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی آذران
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی ازوار
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی جوشقان استرک
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی برزک
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی حسنارود
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی سن سن
 • مرکز بهداشتی درمانی روستایی قهرود
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل