امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

2:19:01 PM 1398 / 12 / 05
 

مسئول امور قراردادها دانشگاه علوم پزشکی کاشان: سید رضا سجادی

شرح وظایف مسئول امور قراردادها

 • تهیه و ارسال مجوز مناقصه/مزایده جهت واحدهای تابعه
 • مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه/مزایده
 • دسته‌بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیون مناقصه/مزایده
 • تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی به امور مالی از طریق معاونت محترم پشتیبانی بعد از انجام هر جلسه مناقصه/مزایده
 • تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه/مزایده
 • دسته‌بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه
 • جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها از نظر تنظیم در فرم استاندارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • مرتب‌سازی و نگهداری قراردادهای ارسالی واحدها
 • ورود اطلاعات مناقصه‌ها/مزایده‌های انجام شده به رایانه و بانک اطلاعاتی حوزه و تهیه نمودار مقایسه‌‌ای واحدها
 • تهیه جدول برگزاری مناقصه/مزایده بر اساس مستندات موجود و نامه‌های رسیده از واحدها
 • تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه‌ها
 • تهیه و ابلاغ مکاتبه‌های قابل طرح در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به واحدها
 • به روز در آوردن فرآیندها و اطلاعات امور مناقصه/مزایده در سایت دانشگاه
 • بررسی و رفع نقص تیپ‌های قراردادهای گذشته

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل