امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

8:06:33 AM 1399 / 06 / 30
 

دستورالعمل انبارگردانی میان دوره ای سال 87 – 88

به منظور انجام عملیات انبارگردانی موجودی کالا برای سال مالی 87 – 88 دستورالعمل حاضر به واحدهای ذیربط ابلاغ می گردد .

1- نظر به اهمیت امر شمارش موجودی ها و ضرورت همکاری تمام واحدهای مختلف دانشگاه کمیته انبارگردانی متشکل از افراد ذیل و به منظور برنامه ریزی هدایت و هماهنگی های مودر نیاز تشکیل شده است .

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

مسئولیت در کمیته

1

دکتر حسین نیکزاد

معاون توسعه و مدیریت

رئیس

2

سید محمد بهشتی

مدیرامور مالی

نائب رئیس

3

علی عبدی

مدیر امور عمومی

عضو کمیته

 2-1- سایر افراد شرکت کننده درانبارگردانی بشرح ذیل می باشند :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

مسئولیت در کمیته

1

محمود سامی

مسئول انبار معاونت بهداشتی

هماهنگ کننده ، سوپروایزر

2

ابوالفضل هنرمند

امین اموال دانشگاه

نماینده مدیر امور مالی

3

حمید حسین زاده

 

نماینده ریاست دانشگاه

4

فاطمه سیفی زاده – اصغر لقمان

 

نماینده موسسه حسابرسی

 3-1- هماهنگ کننده عملیات انبارگردانی: مسئولیت هماهنگی ، اجرای مصوبات کمیته و رابط کمیته با سایر افراد شرکت کننده در عملیات انبارگرداین خواهد بود .

2- انبارها قابل شمارش ، محدوده زمانی واداره کنندگان انبار گردانی

صورت برداری موجودی ها از تاریخ ................... لغایت ................. زیر نظر کمیته با توجه به حدول زمان بندی ( پیوست 1) صورت خواهد گرفت .

2-1- تاریخهای ذکر شده شامل شمارش و کنترل لیست و مطابقت باموجودی می باشد .

2-2- شروع عملیات انبارگردانی همه روزه از ساعت ........... صبح و خاتمه آن ساعت .......... خواهد بود .

3-2- بررسی نهایی و تهیه صورتجلسه ( پیوست 2 ) در پایان کل انبارگردانی واحد انجام خواهد شد .

3- اهم وظایف مسئولین انبار و انباردارها قبل از حضور کمیته انبارگردانی :

1-3- آماده سازی و تکمیل و کنترل فرمهای لیست موجودی انبار 3 روز قبل از تاریخ بازدید ، انبارهای دارای سیستم مکانیزه 1 روز قبل از تاریخ دریافت پرینت

2-3- لیست باید دارای تعداد و قیمت کل باشد .

3-3- رفع مغایرت موجودی با دفتر یا سیستم نرم افزاری

4-3- عدم صدور حواله و رسید انبار بعد از رفع مغایرت موجودی تا پایان تکمیل صورتجلسه ( پیوست 2 )

4- اهم نکاتی که قبل از تاریخ مقرر بایستی رعایت گردد به شرح ذیل می باشد :

1-4- اعلام به کلیه واحدها و مسئولین تدارکات مبنی بر تعطیلی انبار در تاریخهای مقرر

2-4- رفع نیاز کلیه واحدها قبل از شروع تاریخ لیست برداری

3-4- واحد تدارکات مکلف است برنامه خرید خود را طوری تنظیم نماید تا مشکلی برای تحویل کالاها به انبار وجود نیاید .

4-4- کلیه فاکتور اجناسی که تحویل انبارها گردیده ولی تاکنون رسید نشده ارائه و در صورت ارائه فاکتور و عدم ارائه جنس نیز اقدام لازم بعمل آید .

5-4- تمام کارکنان انبار در تمام مدت شمارش باید درموعد مقرر در محل کار خود حاضر و با گروه همکاری نمایند .


 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کاشان
پیوست 3

 

شماره صورتجلسه

تاریخ صورتجلسه

سال مالی

نام واحد

شرح صورتجلسه

         
 

 

نام مسئول انبار

نام انباردار

نوع کالاهای انبار

   
  • آزمایشگاهی      
  • مصرفی
  • اموالی          
  •  دارویی
 

 

شرح اقدامات انجام شده در بازدید

1- تعداد کل کالهای موجود در انبار : به عدد : .................. به حروف : .........................................................

2- تعداد کل کالاهای بلااستفاده فایل انتقال : به عدد : .................. به حروف : ..........................................................

3- تعداد کل کالاهای زاید و اسقاط : به عدد : .................. به حروف : .........................................................

4- مبلغ ریالی کل کالاهای موجود در انبار : به عدد : .................. به حروف : ..........................................................

5- تعداد لیست موجودی ( شرح کالای پیوست ) : به عدد : .............. به حروف : .........................................................

 

 

افراد شرکت کننده در انبار گردانی

1- .............................. مسئولیت در کمیته : نماینده ریاست دانشگاه

امضا

2- .............................. مسئولیت در کمیته : هماهنگ کننده و سوپروایزر انبارها

امضا

3- .............................. مسئولیت در کمیته : نماینده امور مالی

امضا

4- .............................. مسئولیت در کمیته : نماینده موسسه حسابرسی

امضا

 

 

شرح مختصر بازدید :

مدیریت امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل