امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:23:36 AM 1399 / 03 / 14
 
لیست پروژه های خاتمه یافته و راه اندازی شده سال 1389
ردیف کاربری عنوان سال شروع تعداد تخت متراژ
1 درمانی اورژانس بین راهی برزک(مرحوم حاج حسین صباغیان) 87   143
2 درمانی اورژانس بین راهی نیاسر 87   143
3 درمانی اورژانس تروما بیمارستان شهید بهشتی 85   4000
4 درمانی اورژانس عوارضی نطنز 87   143
6 پشتیبانی تصفیه خانه  و ایستگاه پمپاژبیمارستان متینی 89    
7 پشتیبانی جمع آوری آبهای سطحی پردیس دانشگاه 89    
8 درمانی دیالیز اخوان 89   140
9 پشتیبانی سلف سرویس مرکزی 84   2200
10 بهداشتی مرکز بهداشت درمانی لامع 87   220
11 آموزشی مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی 87   1073
12 فرهنگی کتابخانه خوابگاه اندیشه 89    
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل