امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:22:07 PM 1402 / 03 / 12
 

-دستورالعمل و آیین نامه ها

1) دستورالعمل و فرایند بررسی نقشه های بیمارستانی

2) آیین نامه اطلاع رسانی عمومی

3) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

4) دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیر بنا

5) دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان ها

6) دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

7) دستورالعمل اجرایی ماده 215

8) دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب(کشاورزی و شرب)


 

-استانداردها

1) استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن – بخش بستری داخلی/ جراحی عمومی.

2) استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن – بخش ICU

3) ضوابط و معیارهای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در بیمارستان ها


-ضوابط تعیین سطح زیربنا

1) ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی(48 تا 65 تخت)

2) ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی(66 تا 110 تخت)

3) ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی(111 تا 180 تخت)

4) ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی(181 تا 250 تخت)

5) ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی(251 تا 350 تخت)

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش