امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

11:33:47 AM 1399 / 03 / 14
 
گالری تصاویر
یادمان شهداء
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 4
رنگ کاری سایت مسکونی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 5
اورژانس شبانه روزی قمصر
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 4
کتابخانه خوابگاه اندیشه
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 4
دیالیز اخوان
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 4
اورژانس بین راهی نیاسر
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
موتورخانه دانشکده پیراپزشکی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 5
دانشکده پیراپزشکی
1391 / 10 / 10 تعداد تصاویر : 4
اورژانس بین راهی عوارضی قمصر
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
معاونت بهداشتی دانشگاه
1391 / 10 / 13 تعداد تصاویر : 4
خوابگاه الزهراء
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
اورژانس بین راهی سن سن
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
مسجد معاونت درمان
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 3
خانه سازمانی 10 واحدی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
اورژانس بین راهی سان آرا
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 2
مسجد دانشگاه
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 5
خانه بهداشت ویدوجا
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
اورژانس بین راهی خزاق
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
1391 / 10 / 13 تعداد تصاویر : 4
خانه بهداشت ارمک
1391 / 10 / 13 تعداد تصاویر : 4
اورژانس بین راهی چوگان
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
مرکز رفاهی شمس آبادی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
جمع آوری آب های سطحی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
اورژانس برزک
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 1
مرکز تحقیقاتی تروما
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
تصفیه خانه
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
اورژانس ابوزیدآباد
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 3
مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی
1391 / 10 / 03 تعداد تصاویر : 4
پاویون بیمارستان بهشتی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 5
انبار دارویی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 3
مرکز بهداشتی درمانی مشکات
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
پارکینگ بیمارستان متینی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
امحاء زباله بیمارستان متینی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
مرکز بهداشتی درمانی سلطان امیراحمد
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 1
پارکینگ بیمارستان بهشتی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
استخر دانشگاه
1391 / 10 / 13 تعداد تصاویر : 4
مرکز بهداشتی آب شیرین
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 4
بیمارستان هادیزاده
1397 / 07 / 11 تعداد تصاویر : 4
اتوکلاو بیمارستان بهشتی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
مرکز بهداشت لامع
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
بیمارستان نقوی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 5
اتاق عمل بیمارستان نقوی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
سلف سرویس دانشگاه
1391 / 10 / 13 تعداد تصاویر : 3
بیمارستان اعصاب و روان
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 3
آسانسور بیمارستان سیدالشهداء
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 3
سالن ورزشی بیمارستان متینی
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 2
بخش اطفال بیمارستان سیدالشهداء
1391 / 11 / 12 تعداد تصاویر : 3
MRI بیمارستان نقوی
1391 / 10 / 28 تعداد تصاویر : 4
   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل