امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:57:27 AM 1400 / 09 / 17
 

قوانین و مقررات عمومی

1- قانون برنامه های پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران


2- قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاقات:

3- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت:

4- قوانین تخلفات اداری کارکنان:

5- قانون کار جمهوری اسلامی ایران

6- قانون تامین اجتماعی

7- نقشه راه اصلاح نظام اداری و الحاقات:

8- آئین نامه مدیریت دانشگاه ها

9- آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

9- تصمیم نامه و تصویب نامه بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت

10- دستورالعمل اجرایی بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت

11- بخشنامه شماره 656079 مورخ 16/5/95 رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکتها و مؤسسات

12- تصویب­نامه شماره 42379/ت52982 هـ مورخ 13/04/1395 معاون اول رئیس جمهور در خصوص اضافه شدن عبارت" از جمله شرکت ها و دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ویا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "پس از عبارت" شرکت های دولتی" در بند(3)  تصویبنامه 29931/ت52982 هـ  مورخ 13/03/1395

13- نامه شماره 20/49374/210/9000 مورخ 5/4/1395  ریاست دیوان عدالت اداری دائر بر ارسال لوایح دفاعیه به دیوان عدالت اداری از طریق سامانه یکپارچه مبادلات الکترونیکی دولت و عدم ارسال نسخه کاغذی

14- تصویب­نامه شماره 41141/52982 مورخ 10/04/1395 معاون اول رئیـس جمـهور در خصـوص"بخشنامه خودداری از انتخاب مدیران ستادی سازمان/ شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان/شرکت و در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بدون دریافت وجه یا پاداش  "

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش