امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:47:21 PM 1398 / 12 / 10
 

اعضا هیأت علمی

1-  آیین نامه اداری استخدامی اعضا هیأت علمی

2-  اصلاحات و الحاقات

3- بخشنامه شماره د/20943388 مورخ 10/6/1398 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارتب متبوع در خصوص بهره مندی اعضای هیات علمی مرتبه مربی دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر

4- نامه معاون محترم پژوهشی دانشگاه  در خصوص عدم امکان استفاده از مدرک دکتری پژوهشی برای تبدیل وضعیت به استادیاری آموزشی  به استناد فصل ششم ماده 30 آئین نامه دوره دکتری پژوهشی مورخ 14/10/93

5- بند 9 صورتجلسه هیئت امناء دانشگاه در مورد ماموریت اعضای هیات علمی اعم از تمام وقت و تمام وقت جغرافیایی و کارکنان غیر هیات علمی به هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و شرکتها و موسسات تابعه و وابسته به آن

6- نامه شماره 2738/506/د مورخ 18/7/95 رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع در خصوص عدم تجمیع مرخصی ذخیره شده زمان اشتغال به کار به عنوان غیر هیات علمی پس از تبدیل وضعیت به هیات علمی

7- نامه شماره 5185/500/د مورخ  16/11/1395 معاون محترم آموزشی وزارت متبوع در خصوص رأًی صادره هشتادوسومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 7/6/1395، در ارتباط با الحاقیه به تبصره ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی و مدت تعهد آنان

 

   
سامانه ها

سامانه تجاربمشاغل