امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:33:21 AM 1400 / 09 / 17
 

 1- فرآیندهای مهندسی سازمان

 2- قوانین،مقررات و بخشنامه ها

 1. آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه - 13970509
 2. آیین نامه ساختار و تشکیلات دانشگاه - 13980307
 • رشته های شغلی و پست‌های سازمانی مربوط
 1. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی بیمارستان - 13970218
 2. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی ستادی - 13980729
 3. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی مرکز بهداشت شهرستان - 13981011
 4. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی ستادی - 13981112
 5. نحوه تغییر پست سازمانی ماما به ماما مراقب ‌سلامت - 13990814
 • لزوم رعایت تشکیلات مصوب دانشگاه
 1.  بخشنامه مقام محترم وزارت - 13930821
 2.  نامه معاونت محترم توسعه وزارت - 13940631
 3. بخشنامه مقام محترم وزارت - 13940711
 4. بخشنامه مقام محترم وزارت - 13961017
 5. بخشنامه معاونت محترم توسعه دانشگاه 13970521
 6. بخشنامه سازمان اداری استخدامی در مورد حذف پست قائم مقام 13980301
 7. ابلاغ عناوین صحیح بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دانشگاه - 13980530
 8. لزوم به‌روزرسانی تشکیلات اسمی در سامانه ملی مدیریت ساختار برای کلیه شاغلین رسمی،پیمانی و قراردادی 13990430
 • نرم‌ها و استانداردهای پست‌های سازمانی بیمارستان 
 1. نُرم‌ها و استانداردهای پست‌های سازمانی بیمارستان - 13960701
 • نیروهای کارمعین
 1. ساماندهی و وضعیت پست‌های سازمانی نیروهای کارمعین - 13971015
 2. تغییر عنوان و اعمال مدرک قراردادی کارمعین - 13980325
 3. پیروی تغییر پست و اعمال مدرک کارکنان کار معین - 13980610
 • مقررات ایثارگران
 1. قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی - 13740331
 2. آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات و استخدامی جانبازان - 13770228
 3. آیین نامه ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان - 13780810
 4. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران - 13911002
 5. پست همتراز جانبازان - طرح استفساریه - 13930117
 6. پست همتراز جانبازان - بخشنامه معاونت توسعه وزارت - 13940706
 7. پست همتراز جانبازان - رای دیوان عدالت در مورد ابطال بخشنامه سازمان اداری استخدامی - 13981010
 8. پست همتراز جانبازان - بخشنامه معاونت توسعه وزارت - 13990612
 • سایر مقررات
 1. قانون مدیریت خدمات کشوری - 13860708
 2. عدم ارسال نسخ چاپی و ممهور تشکیلات دانشگاه از سوی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت - 13930513
 3. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - 13960116
 4. قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری - 13980621
 5. استانداردهای شبکه بهداشت و درمان - 13981101

        

 

 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش