امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:56:07 AM 1400 / 09 / 17
 
 •  قوانین،مقررات و بخشنامه‌ها

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور-13951110

مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با هیأت امناء-139206

آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان

 1. عدم مشمول آیین نامه مهندسی مشاغل در مورد کارکنان شرکتی-13980321

 2. ابلاغ مجدد آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان   13980516 -

 3. تاریخ اجرای آیین‌نامه مهندسی مشاغل -13990414

 4. لزوم ثبت و ارسال درخواست ارتقا طبقه و رتبه کارکنان از طریق سامانه مهندسی مشاغل 13990614 -

 5. لزوم ثبت وارسال کلیه درخواست کارکنان از طریق سامانه مهندسی مشاغل-14000519

 •             طرح طبقه‌بندی مشاغل
 1. طرح طبقه‌بندی کلیه مشاغل  13920222 -

 2. طرح طبقه‌بندی مشاغل بهداشتى درمانى13961122 -

 3. در دست بررسی بودن طبقه‌بندی مشاغل کارگری توسط وزارت متبوع  13980422 -

 4. اصلاحیه طرح طبقه‌بندی مشاغل بهداشتی درمانی -13980508

 5. طرح طبقه‌بندی مشاغل عمومی و اختصاصی-14000207

 • رشته های شغلی و پست‌های سازمانی مربوط

 1. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی بیمارستان - 13970218
 2. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی ستادی - 13980729
 3. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی مرکز بهداشت شهرستان - 13981011
 4. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی ستادی-13981112
 5. جدول  عناوین و سطوح پست و شغل، شاغل اختصاصی و عمومی -13990519
 6. نحوه تغییر پست سازمانی ماما به ماما مراقب ‌سلامت -13990814
 7. جدول رشته‌های شغلی و پست‌های سازمانی حوزه سلامت-14000517
 8. جدول رشته های شغلی و پست‌های سازمانی حوزه سلامت-ستادی و محیطی-14000903
 • انتصاب مدیران
 1. اختیار و مسئولیت روسای دانشگاهها و مقامات ذیربط برای صدور ابلاغهای مدیریتی 13930525 -

 2. تمدید دستورالعمل سال 85 در مورد انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران 13951217-

 3. برقراری فوق‌العاده مدیریت و مسوولیت   13980821 -

 4. دستورالعمل ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه‌ایی مصوب هیأت امناء-14000215

 • ارتقا طبقه و رتبه

 1. تعیین زمان ارائه مستندات تجربى - 13970718

 2. الزام ثبت تجربیات در سامانه برای ارتقا - 13970721

 3. اصلاح جدول رتبه عالی - 13980530

 4. تفویض تأیید رتبه عالی به کمیته اجرایی مهندسی مشاغل دانشگاه‌ها 13980624 - 

 5. فرآیند اجرای ماده 58 آیین نامه - نحوه محاسبه سنوات قبل از استخدام کارکنان - 13980625

 6. تسهیل شرایط ارتقا رتبه کارکنان در دوران شیوع کرونا 13990202-

 7. تسهیل شرایط ارتقا رتبه کارکنان در دوران شیوع کرونا - مکرر13990202 -

 8. رعایت مندرجات آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل در مورد ارتقاء به رتبه‌های پایه، ارشد، خبره و عالی -13991030

 9. توضیح ماده 77 آیین‌نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل- ارتقاء رتبه کارکنان فاقد مدرک کارشناسی-14000309

 • احتساب مدرک تحصیلی
 1. احتساب مدرک تحصیلی کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان-13930418
 2. لزوم ارسال درخواست احتساب مدرک تحصیلی و صدور مجوز ادامه تحصیل از طریق سامانه مهندسی مشاغل - 139707

 3.  13980131-  نحوه اعمال مدرک تحصیلی کارکنان
 4. احتساب مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی به صورت عام در شغل نگهبان – 13980320
 5. امکان ادامه تحصیل در ساعات غیراداری و یا بااستفاده از مرخصی در ساعات اداری 13980729 -

 6. مصوبه کمیته مهندسی مشاغل دانشگاه در مورد مجوز ادامه تحصیل کارکنان - 13980917
 7. لزوم ارسال درخواست احتساب مدرک تحصیلی، صدور مجوز ادامه تحصیل، ارتقاء طبقه و ارتقاء رتبه کارکنان از طریق سامانه مهندسی مشاغل – 13990614

 8. دفعات مجاز احتساب مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان و رزمندگان - 13991013
 • مشاغل سخت و زیان‌آور
 1. قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور13670901 -

 2. آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور13680528 -

 3. محسوب نمودن شغل پرستاری و بھیاری از مشاغل سخت و زیان آور و استفاده شاغلین حِرَف مذکور13681017 -

 4. دستورالعمل مشاغل سخت و زیان آور پرستار و بهیار 13700203 -

 5. تعیین مشاغل تکنسین اتاق عمل و تکنسین آزمایشگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور درجه یک 13760411 -

 6. قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور13830221 -

 7. قانون استفساریه تبصره ( 6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 - 13840922

 8. آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور 13850210 -

 9. آیین‌نامه جدید اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور13860205 -

 10. قانون تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شھید و امور ایثارگران13870215 -

 11. تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور13950809 -

 12. رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط سنی برای بازنشستگی پیش از موعد13980501 -

 • شرایط احراز
 1. اعمال مدرک تحصیلی کارکنان رسمی پیمانی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 13930418 -

 2. رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال سطح دکترای حرفه ای13960729 -

 3. قابل تخصیص بودن پست سازمانی سرپرستار اتاق عمل در مشاغل پرستار، کارشناس هوشبری و کارشناس اتاق عمل 13970306 -

 4. اصلاح شرایط احراز مشاغل حراست 13980119-

 5. احتساب مدرک تحصیلی مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار 13980203 -

 6. قابل احتساب بودن مدارک کاردانی و کارشناسی در شغل نگهبان 13980320 -

 7. اصلاحیه شناسنامه شغل بهورز13980925 -

 8. ابلاغ شناسنامه پست سازمانی مددکار اجتماعی   13990812 -

 9. اصلاح سطح شغل نگهبان - 13991022

 • ایثارگران
 1. قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی13740331 -

 2. آیین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات و استخدامی جانبازان 13770228 -

 3. آیین نامه ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان13780810 - 

 4. قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران13911002 -

 5. تاریخ اجرای بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر 13981123 -

 6. دفعات مجاز احتساب مدرک تحصیلی فرزندان جانبازان و رزمندگان -13991013

 7. شیوه‌نامه تبدیل وضع کارکنان ایثارگر از منظر مهندسی سازمان و مشاغل-14000330

 8. رأی دیوان عدالت در مورد اصلاح و برقراری سه چهارم خدمت در جبهه به عنوان داوطلبانه برای پرسنل وظیفه-13990216

 • نیروهای کار معین
 1. بخشنامه دفتر وزارتی در مورد ساماندهی کارکنان کارمعین – 13971015

 2. دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کارمعین 13971107 – 

 3. رفع ابهامات دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کارمعین 13980610 -

 4. بخشنامه معاونت توسعه وزارت در باره دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین13990326 -  

 5. ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین مصوب هیات امنا 13990812 -

 6. شیوه‌نامه همسان‌سازی طبقه و رتبه کارکنان کار معین با کارکنان پیمانی-14000408

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش