امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

12:23:33 AM 1400 / 05 / 03
 

اعضـای شـورا :

 • دکتر حسین نیک زاد - معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 • دکتر مهرداد فرزندی پور - رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
 • دکتر علی فخری – عضو هیأت علمی دانشگاه
 • محمدحسین زیلوچی –مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه
 • محمد صباحی بیدگلی - مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه
 • سیدمحمد بهشتی –مدیر امور مالی دانشگاه
 • رضا رضائی –مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه
 • حسن عرب سعیدی - سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه
 • سیدرضا سجادی –مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
 • مهندس محسن اویسی –مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه
 • مرتضی نادی –مدیر مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
 • زهره باغ شیخی - سرپرست واحد برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی دانشگاه
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش