امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:13:07 PM 1401 / 09 / 14
 

دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 حسن عرب سعیدی: مشاور اداری و مدیر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

  •                                                                                                                                         

  • تلفن:  55444055-031

  • دورنویس: 55463355-031

  • داخلی: (317) 25 الی 55443022-031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش