امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

8:02:23 PM 1396 / 01 / 05
 


سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی: رضا رضایی 

1- مشخصات فردی:    

 • نام: رضـا
 • نام خانوادگی: رضـائی 
 • سال تولد:1345
 • محل تولد: تهران
 • سنوات خدمت: 24 سال
 • آدرس پست الکترونیکی:  Re_Rezaee@kaums.ac.ir

2- مدرک تحصیلی:

 •  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)

3- سوابق شغلی:

 • مدیر بخش دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مدیر امورعمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • سرپرست داروخانه فوق تخصصی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • مدیر امورعمومی وواحد تحقیق وتوسعه معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4- سوابق عضویت درکمیته ها وشوراهای دانشگاه:

 • عضو و دبیر شورای مدیران دانشگاه
 • عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه
 • عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه
 • عضو کمیته ارتقاکیفیت دانشگاه
 • عضو شورای سیاستگذاری پژوهش درنظام سلامت دانشگاه
 • عضو کمیته اجرایی آموزش دانشگاه
 • عضو کمیته بهره وری وکیفیت دانشگاه
 • عضو شورای سیاستگذاری وتحول آماری دانشگاه

5- تالیفات:

 • یک جلد کتاب تحت عنوان" آشنایی با بانک اطلاعات اعضا هیات علمی(اسفند 1385)"
 • تعداد 11  عنوان مقاله درهمایش های علمی مختلف
 • عضو گروه مجریان و همکار1 فرآیند آموزشی برترکشوری و 3 فرآیند آموزشی منتخب دانشگاهی
 • ارتقا 3 فرآیند اداری

 شرح وظایف مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

1- مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و بخشنامه ها و تصویب نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات هیأت امنا دانشگاه به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

2- به روز رسانی و راهبری سامانه های اطلاعاتی مرتبط (همچون : پرسنلی ، تشکیلات ، آموزش کارکنان ، ارزشیابی ، مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، کارمند ایران)

3- تنظیم و تحلیل آمار مختلف پرسنلی حسب مورد و دستور مقام مافوق

4- جذب و بکارگیری کارکنان حسب نوع رابطه استخدامی با رعایت کامل مقررات

5- صدور احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاء طبقه و رتبه، افزایش سنوات، فوق العاده شغل، مأموریت و .... بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه

6- صدور قراردادهای کارکنان پیمانی و قراردادی با رعایت مقررات مربوطه

7- ساماندهی انجام امور مربوط به مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

8- برگزاری جلسات کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و ابلاغ مصوبات جهت ارتقاء رتبه و طبقه، تغییر عنوان پست سازمانی ، احتساب سنوات تجربی و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان

9- برگزاری جلسات کمیته انتقال و مأموریت دانشگاه و ابلاغ مصوبات مربوط

10- نظارت بر ارزشیابی کارکنان از طریق ابلاغ دستورالعمل های واصله به واحدها و بررسی و تایید نتایج نهایی ارزشیابیآنها

11- تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حسب نوع استخدام بر اساس مقررات مربوط

12- نظارت بر حضور و غیاب و تردد کارکنان از طریق پردازش داده های ثبت شده نرم افزاری و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط

13- پیگیری و انجام امور مربوط به ساختار سازمانی دانشگاه و ردیف های سازمانی کارکنان

14- برنامه ریزی و تصویب دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان بر اساس مقررات ابلاغی

15- تنظیم گزارشات مورد درخواست مراجع مختلف

16- انجام امور بازنشستگی و خروج از خدمت عموم کارکنان ( اعضا هیأت علمی و کارکنان غیر هیأت علمی ) بر اساس مقررات
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر