امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:48:41 PM 1401 / 09 / 14
 

مدیر امور مالی دانشگاه: محمود محمودزاده مرقی

رئوس وظایف مدیر امور مالی

 •  برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده و ایفای نقش موثر در تحقق اهداف دانشگاه
 •  نظارت عام بر انجام کلیه امور مالی دانشگاه با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی ، نگهداری و تنظیم حسابها  و گزارش های مالی به روش حسابداری تعهدی طبق اصول و قوانین و مقررات مربوطه
 •  بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت مالی به منظور استفاده بهینه از منابع
 •  مشارکت در تصمیم گیری تامین منابع مالی و استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین نظارت بر وضعیت نقدینگی
 •  نظارت عام بر نحوه نگهداری حساب ریالی و تعدادی اموال دانشگاه
 •  نظارت بر مصرف اعتبارات دریافتی دانشگاه از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج
 •  تعبیر و تفسیر خط مشی دانشگاه و اعلام به واحدهای تابعه جهت اجراء
 •  همکاری با هیات حسابرسان  دیوان محاسبات مستقر در دانشگاه و حسابرسان منتخب هیئت امناء
 •  درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه معین استان به منظور  ایجاد گردش مالی
 •  نظارت بر اجرای امور محوله به روئسای حسابداری واحدهای تابعه با توجه به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 •  تدوین و نظارت بر اجرای صحیح مقررات ،دستورالعمل ها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی

معاون امور مالی دانشگاه:  علیرضا ترحمی

رئوس وظایف معاون امور مالی

 • سرپرستی و نظارت بر اجرای کامل روش ها،سیستم ها و خط مشی مالی دانشگاه در امورمالی ستاد
 • کنترل وضعیت نقدینگی دانشگاه
 • اتخاذ ترتیبات لازم جهت پیگیری در مورد وصول مطالبات دانشگاه از موسسات و اشخاص ثالث
 • نظارت بر گردش موجودی انبارها و همچنین ثبت اطلاعات موجودی کالا و اموال
 • کنترل و تایید کلیه اسناد حسابداری صادره و نظارت بر ثبت و نگهداری مناسب دفاتر رسمی
 • تهیه و ارائه گزارش های مربوط به عملکرد اعتبارات دریافتی به مراجع ذی صلاح
 • نظارت و هماهنگی جهت شمارش فیزیکی موجودی انبارها و صورت برداری اموال
   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش