امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:24:43 PM 1401 / 09 / 14
 

 مسئول حقوق و مزایا: فاطمه منعمی 

کارشناس حقوق و مزایا: محمد جواد حسینی مقدم

 شرح وظایف مسئول و کارشناس حقوق و مزایا

1- گردآوری کلیه آیین نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به شاغلین و بازنشستگان و به روز نمودن آنها

2- نظارت و تهیه و تنظیم لیست های مکانیزه حقوق شاغلین و بازنشستگان و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار

3- همکاری با واحد کارگزینی جهت تسهیل در تنظیم گواهی انجام کار ماهانه پرسنل و تکمیل پرونده بازنشستگان جدید دانشگاه

4- اخذ گواهی انجام کار ماهانه شاغلین از کارگزینی و نظارت بر بایگانی کردن یک نسخه از آن به نحو مطلوب

5- اخذ لیست ماهانه حقوق و دستمزد از سیستم حقوق و دستمزد و ارائه آن به اداره حسابداری وجوه و تامین اعتبار

6- نظارت بر تسلیم دیسکت و لیست حقوق و لیست تغییرات حقوق ماهانه به سازمان های ذی ربط

7- ارائه گزارش های پرسنلی مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق

8- همکاری با کارشناس مسئول دفترداری در مورد مشخص نمودن میزان بدهی پرسنل شاغل و بازنشسته به دانشگاه(وام-مساعده)

9- نظارت و به روزنمودن اطلاعات مکانیزه پرونده پرسنلی هر یک از کارکنان

10- نظارت و تهیه و تنظیم لیست و محاسبه حق ماموریت شاغلین اعزامی به شهرستانها

11- نظارت و تهیه لیست محاسبه تسویه حساب شاغلین

12- نظارت و تهیه لیستهای ذخیره مرخصی استفاده نشده ،بازخرید سنوات خدمت و سایر مطالبات شاغلین در پایان سال 

13-  نظارت و صدوراسناد حسابداری حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط به شاغلین از جمله سنوات خدمت و ...

14-  نظارت و صدور اسناد حسابداری ذخایر و مطالبات کارکنان در پایان سال مالی

15-  نظارت بر بایگانی یک نسخه از لیستهای مکانیزه حقوق و مستمری

16 - نظارت و تهیه لیست تعدیل مالیاتی حقوق شاغلین در پایان سال مالی

17-  نظارت و تهیه ....

انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص امکان پذیر نباشد.

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش