امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

7:01:29 PM 1401 / 09 / 14
 
  • رئیس اداره بررسی و نظارت مالی: منیره السادات ابطحی

وظایف رئیس اداره بررسی و نظارت مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

1- مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی


2- همکاری در تهیه نامه ها ، دستورالعملها


3- رسیدگی به اسناد حسابداری به منظور تعیین میزان بدهی بر اساس مدارک اثبات کنده بدهی ( تسجیل )


4- دریافت و پرداخت کلیه وجوه بودجه جاری – اختصاصی – ردیفهای ابلاغی و سایر منابع سپرده ها و بازنشستگان و .... دانشگاه براساس قوانین و ضوابط مربوطه


5- کنترل و بررسی ضمائم و مدارک کلیه دریافتی های و پرداختی ها بمنظورانجام مراحل بعدی ( صدور اسناد و برگه حسابداری )


6- صدوراسناد و برگه حسابداری کلیه دریافتهای دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه


7- صدور اسناد و برگه حسابداری پرداختهای دانشگاه بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه


8- تهیه و تنظیم و پرداخت لیستهای حقوق و مزایای پرسنل


9- تنظیم اسناد و ارسال به بایگانی امور مالی برحسب تاریخ


10- رسیدگی به کلیه اسناد هزینه اعم از پرسنلی و اداری و سرمایه ای و انتقالی و اختصاصی وانطباق آنها با قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستورات صادره


11- رسیدگی به صورت حسابهای اموال فروخته شده


12- نظارت بر امور حسابداران رسیدگی به اسناد و احدهای تابعه


13- ارائه گزارشات تحلیلی به مدیر مالی بصورت مداوم


14- پیگیری وانجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردد .


15- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق

  • کارشناس رسیدگی: زینب قربانعلی زاده
  • کارشناس رسیدگی:  معصومه باقرزاده
  • کارشناس رسیدگی: محمد حاجی زاده

وظایف پرسنل اداره بررسی و نظارت مالی:

1- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ، اعتبارات و تعهدات ، دفتر کل


2- تهیه وتنظیم اعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه بمنظور رفع اختلاف


3- مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی


4- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ گردد


5- صدور چک کلیه حسابهای بانکی


6- انجام امور ارزیابی عملکرد بر مبنای مدل EFQM


7- هماهنگی امور مربوط به برگزاری جلسات


8- برنامه ریزی و اجراء دوره های آموزشی مدیریت مالی


9- ارائه گزارشهای تحلیلی به مدیر امور مالی بصورت مداوم


10- همکاری در تهیه نامه ها و دستورالعملها


11- انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش