امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

5:11:23 PM 1401 / 09 / 14
 
 • رییس اداره درآمد: زهره ستوده
 • حسابدار اداره درآمد: محسن حیدریان
 • کارشناس ارشد اداره درآمد: رقیه یزلانی
 • کارشناس اداره درآمد: امیر عباس جوادیان

 • الگوی حسابداری تعهدی در بخش درآمد - رضانعناکار

 • شرح وظایف اداره حسابداری درآمد دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1- ثبت ، نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرار داد
2- ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد
3-ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد
4- ثبت ، نظارت وپیگیری بر تهیه وتنظیم اسناد وصورتحساب های ارسالی به معاونت سلامت وزارت بابت مصدومین ترافیکی ،مصدومین غیر ترافیکی ،نیازمندان ،بیماران سرطانی ، بیماران خاص ،بیماران روانی ،بیماران سوختگی و...
5- ثبت ، نظارت وپیگیری مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالی به معاونت سلامت از طریف ردیفهای متمرکز وزارتی
6- جمع آوری درآمدهای وصولی از طریق سیستم بانکی وانتقال آن به حسابهای درآمدی دانشگاه وابلاغ آن به مدیریت بودجه در قالب برنامه های مصوب درآمدی
7- جمع آوری درآمدهای وصولی وانتقال آن به حساب درآمد خزانه
8- درخواست وجه درآمدهای ارسال شده به خزانه وانتقال آن به حساب پرداخت قابل برداشت درآمدهای اختصاصی دانشگاه
9- جمع آوری درآمدهای وصولی خانه های سازمانی وابلاغ آن به مدیریت بودجه
10- جمع آوری درامدهای وصولی خانه های سازمانی وانتقال آن به حساب خانه های سازمانی خزانه
11- درخواست وجه درآمد خانه های سازمانی وانتقال آن به حساب پرداخت برداشت خانه های سازمانی
12-ثبت وکنترل ماهیانه وضعیت جذب درآمدهای اختصاصی با توجه به اعتبارات مصوب در برنامه های پیشنهادی وتهیه گزارش آماری تحلیلی
13-درخواست افتتاح حساب درآمدی غیر قابل برداشت جهت ستاد دانشگاه وکلیه واحدهای تابعه درآمدزا براساس ماهیت فعالیت مرکز درآمد (درمانی،دارویی،بهداشتی ،آموزشی
14- هماهنگی وتدوین برنامه های زمانبندی با خزانه جهت انتقال درآمدهای دانشگاه به حساب های درآمدی خزانه در دوره های معین
15- نظارت و کنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی حساب های ستاد دانشگاه
16-نظارت وکنترل بر صورتحسابهای بانکی درآمدی واحدهای تابعه
17- برآورد وپیشنهاد چاپ قبوض درمانی ونظارت بر چاپ قبوض وتوزیع آن
18- هماهنگی وپیگیری با مقامات دانشگاه در خصوص جایگزین نمودن نرم افزار پذیرش – صندوق در مراکز بهداشتی ، درمانی وحذف فروش قبوض درمانی
19- نظارت وکنترل صندوق های مراکز بهداشتی ،درمانی (فروش قبوض درمانی – نرم افزار صندوق )
20- نظارت وکنترل صندوق های مراکز درمانی (بیمارستانی )
21- نظارت وکنترل صندوق های مراکز درآمدی در سطح واحدهای تابعه (مدیریت ها، معاونت ها ، دانشکده ها و.......
22- نظارت وکنترل بر عملکرد درآمدی شعبه یا باجه های بانکی در بیمارستانها که مسئولیت مستقیم دریافت وجه از بیماران را دارند.
23- انتقال وجوه بانکی جمع آوری شده درآمدی در بیمارستان به حساب های درآمدی دانشگاه در دوره های زمانی معین
24- هماهنگی وتعامل با بانک ها جهت استقرار شعبه یا باجه در بیمارستان به منظور دریافت وجه از بیماران به صورت مسقیم (دریافت وجه نقد ،دریافت از طریق کارت خوان )
25- هماهنگی ، تعامل وشرکت در کلیه جلسات درآمدی وپیشنهاد تشکیل کمیته وساب کمیته های مورد نیاز جهت تحقق اهداف درآمدی دانشگاه
26- بررسی ونظارت بر انعقاد قراردادی اماکن استیجاری ووصول وواریز آن به حساب درامدهای اختصاصی
27- تهیه چک لیست های نظارتی جهت پایش واحدهای تابعه وابلاغ ان به واحدها برای اجرای آن در دوره های معین زمانی واستفاده از آن در بازدیدها
28- بهره گیری ،هماهنگی و استفاده از تجربیات کارشناسان امور درمانی ومدارک پزشکی در جهت تهیه وتنظیم بهینه اسناد ودفاع از حقوق درآمدهای ئاحدهای تابعه در جلوگیری از کسورات توسط سازمانهای بیمه ای طرف قرارداد
29- تهیه وتنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات دانشگاه ، وزارت وسایر نهدهای نظارتی
30-ارتباط مستمر ونزدیک با کارشناسان بیمه ها خصوصاً کارشناسان بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و کمیته امداد در خصوص وضعیت اسناد وصورتحسابهای پزشکی
31- پیگیری جهت وصول مطالبات طرح بیمه روستایی وواریز آن به حساب درآمد اختصاصی
32- آموزش مسوولین درآمد واحدها در خصوص مسائل وموضوعات درآمدی در دوره های زمانی معین
33- آموزش مسوولین درآمد واحدها وروسای مالی جهت اجرای دقیق نرم افزار جامع ثبت درآمد های دانشگاه(پویا سامانه )
34- نظارت دقیق وروزانه جهت ثبت درآمدها در نرم افزار جامع ثبت درآمدهای دانشگاه وابلاغ آن به مدیریت بودجه در قالب برنامه های مصوب درآمدی
35- هماهنگی وتعامل با کارشناسان حسابداری تعهدی دانشگاه در جهت آموزش واجرای آن
36- کنترل ونظارت ثبت درآمدی واحدهای تابعه در برنامه حسابداری تعهدی
37- ثبت رویدادهای درآمدی حسابداری خاص واحد درآمد دانشگاه وتهیه گزارش های مورد نیاز آن
38- نظارت وپیگیری بر ارسال ووصول درآمدهای واریزی به حسابهای خزانه داری کل از قبیل کارت های بهداشتی تندرستی ، آزمایشات مواد غذایی ، صدور پروانه های پزشکی ، صدور پروانه مطب وکارخانجات داروسازی ، معاینات شورایعالی پزشکی ونظام وظیفه و.........
39- نظارت بر اجرای دقیق ( موارد درآمدی طرح نظام نوین اداره بیمارستانها )
40- نظارت وتایید درآمدی اسناد کارانه بیمارستانی شامل :

 

 • کارکرد پزشکان در بخش سرپایی
 • کارکرد پزشکان در بخش بستری
 • تایید درصد پرداختی به پزشکان با توجه به جداول پیشنهادی وثابت طرح نظام نوین
 • اداره بیمارستانها ومصوبات شورایعالی کارانه دانشگاه
 • کسر کسورات از کارکرد پزشکان
 • تهیه فرم های درآمد 60/40 پرسنلی وغیر پرسنلی
 • ارائه گزارشات به مدیر مالی در خصوص مغیرات احتمالی

41- بررسی عملکرد و روند وصولی ها و مقایسه آنها با پیش بینی های انجام شده وتهیه گزارش های تحلیلی لازم .
42- تجزیه و تحلیل آمار میزان درآمد ناشی از فروش خدمات و مقایسه آن با میانگین درآمد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی .

مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   
سامانه ها

مشاغل

مدیریت دانش