امام على سلام الله علیه : برترین کار نیک، رسیدن به فریاد ستم دیده است ::: کمال الدّین: ج 2، ص 211

6:00:25 PM 1402 / 07 / 12
   
 

سامانه نقل و انتقالات

سامانه کارمند

   

 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
تماس با مدیر سایت معاونت
Collapse معرفی معاونت توسعه مدیربت و منابع دانشگاه معرفی معاونت توسعه مدیربت و منابع دانشگاه
شرح وظایف
معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
مسئول دفتر معاونت
برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
Collapse مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
Collapse مدیریت منابع انسانی دانشگاهمدیریت منابع انسانی دانشگاه
معرفی مدیریت منابع انسانی
طرح نیروی انسانی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
Collapse امور کارکنان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانیامور کارکنان مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
ارزشیابی کارکنان مدیریت توسعه سارمان و منابع انسانی
Collapse آموزش ضمن خدمت مدیریت توسعه سارمان و منابع انسانیآموزش ضمن خدمت مدیریت توسعه سارمان و منابع انسانی
اطلاعیه های آموزشی آموزش ضمن خدمت دانشگاه
معرفی مسئول آموزش ضمن خدمت دانشگاه
رابطین آموزش ضمن خدمت دانشگاه
صورتجلسات کمیته آموزش ضمن خدمت دانشگاه
درسنامه آموزش ضمن خدمت
Collapse امور بازنشستگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاهامور بازنشستگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه
معرفی امور بازنشستگان مدیریت توسعه سارمان و منابع انسانی
آیین نامه ها و بخشنامه ها امور بازنشستگان دانشگاه
Collapse طبقه بندی مشاغل مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانیطبقه بندی مشاغل مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
معرفی و شرح وظایف واحد طبقه بندی مشاغل دانشگاه
مدارک مورد نیاز برای طبقه بندی مشاغل
ارزشیابی و ارتقاء مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
جدول زمانبندی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه
نیروهای شرکتی و قراردادی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
آمار و شاخص ها مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
Collapse بخشنامه ها و دستورالعمل ها مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانیبخشنامه ها و دستورالعمل ها مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
بخشنامه های عمومی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه
قانون خدمات مدیریت کشوری
امور هیات علمی و ضریب K
طرح نیروی انسانی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
بخشنامه ها و دستورالعمل های مدیریت توسعه
قوانین و مقررات عمومی
Collapse قوانین و مقررات دانشگاه های علوم پزشکیقوانین و مقررات دانشگاه های علوم پزشکی
قوانین و مقررات - اعضای هیات علمی
قوانین و مقررات - کارکنان غیر هیات علمی
قوانین و مقررات - کارکنان غیر هیات علمی - لیبست
قوانین و مقررات - استخدام و تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی
قوانین و مقررات - آموزش و توانمند سازی
قوانین و مقررات - حضور و غیاب و مرخصی
قوانین و مقررات - مأموریت و انتقال
قوانین و مقررات - مأموریت آموزشی
قوانین و مقررات - طرح نیروی انسانی و ضریب K
قوانین و مقررات - ارزیابی عملکرد کارکنان
قوانین و مقررات - ترفیعات، ارتقا و انتصاب
قوانین و مقررات - امور کارکنان بالینی
قوانین و مقررات - امور کارکنان قراردادی
قوانین و مقررات - بازنشستگی
قوانین و مقررات - امور ایثارگران
قوانین و مقررات - امور رفاهی
قوانین و مقررات - سایر قوانین و بخشنامه های عمومی
نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی
حقوق و مزایا قوانین و مقررات
روش انجام خدمات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
روش انجام خدمات مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
Collapse گروه آموزش و توانمند سازی کارکنانگروه آموزش و توانمند سازی کارکنان
شرح وظایف گروه آموزش و توانمند سازی کارکنان
معرفی گروه آموزش و توانمند سازی کارکنان
برنامه عملیاتی گروه آموزش و توانمند سازی کارکنان
Collapse کمیته اجرایی گروه آموزش و توانمند سازی کارکنانکمیته اجرایی گروه آموزش و توانمند سازی کارکنان
صورتجلسات کمیته اجرایی آموزش جدید
دوره های آموزشی گروه آموزش و توانمند سازی
بخشنامه ها و دستورالعمل ها گروه آموزش و توانمند سازی
رابطین آموزشی واحدها گروه آموزش و توانمند سازی
نتایح آزمون گروه آموزش و توانمند سازی
کتاب و مقالات گروه آموزش و توانمند سازی
نمونه فرم ها و مکاتبات گروه آموزش و توانمند سازی
ارتباط با ما گروه آموزش و توانمند سازی
روش انجام خدمات گروه آموزش و توانمند سازی
اخبار گروه آموزش و توانمند سازی کارکنان
Collapse فرم ثبت نام دوره های آموزشی ضمن خدمتفرم ثبت نام دوره های آموزشی ضمن خدمت
فرم ثبت نام دوره مدیریت پرستاری
اخبار منابع انسانی
قوانین، مقررات و آیین نامه ها امور اداری
Collapse امور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشانامور مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معرفی امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
اداره دفتر داری مور مالی دانشگاه
اداره حسابداری پرسنلی امور مالی دانشگاه
اداره بررسی و نظارت مالی امور مالی دانشگاه
اداره حسابداری درآمد امور مالی دانشگاه
Collapse اداره حسابداری، اموال و خدمات امور مالی دانشگاهاداره حسابداری، اموال و خدمات امور مالی دانشگاه
فرم های اداره اموال دانشگاه
آیین نامه و قوانین اداره اموال دانشگاه
روش انجام خدمات اداره اموال دانشگاه
اداره بازنشستگی امور مالی دانشگاه
Collapse امور مالی واحد ها امور مالی دانشگاهامور مالی واحد ها امور مالی دانشگاه
بخش اداری مالی امور مالی دانشگاه
Collapse بخش آموزش امور مالی دانشگاهبخش آموزش امور مالی دانشگاه
معرفی امور مالی واحدها - بخش آموزش دانشگاه
دفتر داری امور مالی بخش آموزش دانشگاه
امور مالی واحدها اعتبارات بخش آموزش
چارت سازمانی امور مالی بخش آموزش دانشگاه
رسیدگی امور مالی بخش آموزش دانشگاه
دریافت و پرداخت امور مالی بخش آموزش دانشگاه
کارکنان امور مالی واحدها بخش آموزش دانشگاه
Collapse بخش بهداشت امور مالی دانشگاهبخش بهداشت امور مالی دانشگاه
شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل بخش بهداشت دانشگاه
پرسنل شاغل در بخش بهداشت امور مالی دانشگاه
بخش درمان امور مالی دانشگاه
تماس با امور مالی دانشگاه
Collapse نظام نوین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشاننظام نوین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
معرفی نظام نوین مالی
قوانین و مقررات مالی
تقویم کلاس آموزش نظام نوین مالی
الگوی اسناد حسابداری تعهدی
آموزش نظام نوین مالی
روش انجام خدمات امور مالی دانشگاه
اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار
Collapse قوانین و مقررات مدیریت امور مالیقوانین و مقررات مدیریت امور مالی
قوانین و مقررات امور مالی 2
اخبار امور مالی
گالری تصاویر امور مالی دانشگاه
لینک های مفید امور مالی دانشگاه
Collapse اطلاعیه هااطلاعیه ها
ایستگاه حرف رسا
Collapse مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاهمدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه
معرفی مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه
شرح وظایف مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه
Collapse گروه بودجه مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابعگروه بودجه مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
بودجه بخش آموزش
بودجه بخش درمان
بودجه بخش بهداشت
بودجه پشتیبانی
سایر منابع مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
آمار و اطلاعات مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
بودجه عمرانی مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه
بودجه هزینه ای
Collapse بودجه تملکیبودجه تملکی
بودجه تملکی - ملی
بودجه تملکی - استانی
بودجه تملکی - ردیف متمرکز
بودجه تملکی - تملک اختصاصی
Collapse برنامه ریزی منابعبرنامه ریزی منابع
برنامه عملیاتی - مدیریت بودجه
آمار و اطلاعات - مدیریت بودجه
قوانین و آیین نامه ها - مدیریت بودجه
لینک های مفید - مدیریت بودجه
Collapse برنامه ریزی منابع - مدیریت بودجهبرنامه ریزی منابع - مدیریت بودجه
نمودار سازمانی دانشگاه مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
Collapse تشکیلات تفصیلی مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابعتشکیلات تفصیلی مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
مراکز بهداشتی درمانی تشکیلات تفصیلی
مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل
طبقه بندی مشاغل مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
آمار بخش تشکیلات مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
برنامه عملیاتی - مدیریت بودجه
آمار و اطلاعات - مدیریت بودجه
Collapse منابع و موافقت نامه ها مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابعمنابع و موافقت نامه ها مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع
Collapse طرح های ملی مدیریت بودجه و برنامه ریزی ومنابعطرح های ملی مدیریت بودجه و برنامه ریزی ومنابع
طرح های ملی سال 1383
طرح های ملی سال 1384
طرح های ملی سال 1385
طرح های ملی سال 1386
طرح های ملی سال 1387
طرح های ملی سال 1388
طرح های ملی سال 1389
طرح های ملی سال 1390
طرح های استانی مدیریت بودجه و برنامه ریزی ومنابع
کارکنان مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه
تماس مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه
روش انجام خدمات مدیریت بودجه و برنامه ریزی منابع دانشگاه
اخبار مدیریت بودجه
Collapse مدیریت امور عمومی دانشگاه مدیریت امور عمومی دانشگاه
معرفی و شرح وظایف مدیر امور عمومی دانشگاه
دبیرخانه مرکزی دانشگاه مدیریت امور عمومی
Collapse امور قراردادها مدیریت امور عمومی دانشگاهامور قراردادها مدیریت امور عمومی دانشگاه
معرفی و شرح وظایف امور قراردادها دانشگاه
Collapse قوانین و مقررات امور قراردادهای دانشگاهقوانین و مقررات امور قراردادهای دانشگاه
نمودار قوانین مناقصات - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آیین نامه های معاملات - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
تماس با امور قراردادها دانشگاه
Collapse واحد نقلیه دانشگاه مدیریت امور عمومیواحد نقلیه دانشگاه مدیریت امور عمومی
فرم های مورد نیاز واحد نقلیه دانشگاه
Collapse امور فضای سبز مدیریت امور عمومی دانشگاهامور فضای سبز مدیریت امور عمومی دانشگاه
معرفی امور فضای سبز دانشگاه
تماس با مدیریت امور فضای سبز دانشگاه
امور مالی مدیریت امور عمومی دانشگاه
اداره تدارکات و کارپردازی مدیریت امور عمومی دانشگاه
Collapse واحد انبارها مدیریت امور عمومی دانشگاهواحد انبارها مدیریت امور عمومی دانشگاه
معرفی و شرح وظایف انبارها مدیریت امور عمومی دانشگاه
انبارگردانی مدیریت امور عمومی دانشگاه
فرم های مورد نیاز انبارها مدیریت امور عمومی دانشگاه
تماس با انبار مدیریت امور عمومی دانشگاه
قوانین و مقررات مدیریت امور عمومی دانشگاه
روش انجام خدمات مدیریت امور عمومی دانشگاه
فرم های مورد نیاز مدیریت امور عمومی دانشگاه
تماس مدیریت امور عمومی دانشگاه
Collapse تعاونی مسکن دانشگاهتعاونی مسکن دانشگاه
Collapse معرفی تعاونی مسکن دانشگاهمعرفی تعاونی مسکن دانشگاه
مدیر عامل تعاونی مسکن دانشگاه
معرفی هیات مدیره تعاونی مسکن دانشگاه
تاریخچه تعاونی مسکن دانشگاه
اقلام اسقاط و بلااستفاده
Collapse دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاهدفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه
Collapse معرفی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاهمعرفی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
مدیریت دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
چارت سازمانی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
کارکنان دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
منشور اخلاقی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
Collapse ادارات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاهادارات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
فرایند های دفتر فنی
اداره مطالعه و طراحی پروژه ها
اداره نگهداشت، تعمیر و توسعه
اداره امور پیمان ها
امور اداری و دبیرخانه دفتر فنی و نظارت بر طرح ها
امور برنامه ریزی و آمار دفتر فنی و نظارت بر طرح ها
Collapse پروژه های دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیپروژه های دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
پروژه های در دست اقدام دفتر فنی
پروژه های خاتمه یافته دفتر فنی
Collapse پروژه های بهداشتی خاتمه یافته ::: احداث :::پروژه های بهداشتی خاتمه یافته ::: احداث :::
پروژه های آموزشی خاتمه یافته گالری عکس
پروژه های درمانی خاتمه یافته ::: احداث :::
پروژه های آموزشی خاتمه یافته ::: احداث :::
پروژه های دانشجویی فرهنگی خاتمه یافته ::: احداث :::
پروژه های ستادی خاتمه یافته ::: احداث :::
پروژه های آموزشی خاتمه یافته ::: بازسازی :::
پروژه های بهداشتی خاتمه یافته ::: بازسازی :::
پروژه های درمانی خاتمه یافته ::: بازسازی :::
پروژه های ستادی خاتمه یافته ::: بازسازی :::
پروژه های دانشجویی فرهنگی خاتمه یافته ::: بازسازی :::
پروژه های ستادی در دست اجرا ::: احداث:::
پروژه های درمانی در دست اجرا ::: احداث:::
پروژه های بهداشتی در دست اجرا ::: احداث:::
پروژه های آموزشی در دست اجرا ::: احداث:::
پروژه های دانشجویی فرهنگی در دست اجرا ::: احداث:::
پروژه های درمانی در دست اجرا ::: بازسازی :::
پروژه های آموزشی در دست اجرا ::: بازسازی :::
پروژه های بهداشتی در دست اجرا ::: بازسازی :::
پروژه های دانشجویی فرهنگی در دست اجرا ::: بازسازی :::
پروژه های ستادی در دست اجرا ::: بازسازی :::
Collapse تقویم و کارنامه فنی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانیتقویم و کارنامه فنی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
تقویم و کارنامه فنی سال 90
تقویم و کارنامه فنی سال 89
تقویم و کارنامه فنی سال 1388
Collapse امکانات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاهامکانات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
فرم ها و چک لیست ها دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
قوانین و مقررات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
آب و هوا
نرم افزارهای کاربردی
پژوهش و تحقیقات دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
نظر سنجی دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
تماس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه
اخبار دفتر فنی
Collapse اداره رفاه کارکنان دانشگاهاداره رفاه کارکنان دانشگاه
Collapse معرفی اداره رفاه کارکنان دانشگاهمعرفی اداره رفاه کارکنان دانشگاه
شرکت تعاونی
Collapse امور تربیت بدنی دانشگاهامور تربیت بدنی دانشگاه
برگزاری کلاس فوتسال برای فرزندان پرسنل
Collapse گالری عکس دانشگاه علوم پزشکی کاشانگالری عکس دانشگاه علوم پزشکی کاشان
گالری عکس
صورتجلسه لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه
تسهیلات بانکی دانشگاه
Collapse تسهیلات بیمه ای اداره رفاه دانشگاهتسهیلات بیمه ای اداره رفاه دانشگاه
آرشیو تسهیلات بیمه ای
مهد کودک اداره رفاه کارکنان دانشگاه
مسکن کارکنان اداره رفاه کارکنان
ایاب و ذهاب کارکنان اداره رفاه کارکنان
امور فوق برنامه اداره رفاه کارکنان دانشگاه
نمایندگان اداره رفاه کارکنان دانشگاه
روش انجام خدمات اداره رفاه کارکنان دانشگاه
تماس اداره رفاه کارکنان دانشگاه
اخبار اداره رفاه
آرشیو فوتسال دانشگاه
کمیته ایمنی مدیریت توسعه مدیریت و منابع
Collapse دسترسی سریعدسترسی سریع
گروه کوهنوردی همنورد
Collapse آیین نامه های معاونت توسعه سازمان و منابعآیین نامه های معاونت توسعه سازمان و منابع
Collapse مصوبات ریاست جمهوریمصوبات ریاست جمهوری
قانون بودجه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
روش انجام خدمات معاونت توسعه سازمان و منابع
Collapse برنامه های عملیاتی سال90برنامه های عملیاتی سال90
برنامه های عملیاتی سال90
Collapse مناقصه ها و مزایده هامناقصه ها و مزایده ها
مناقصه کرایواستات
Collapse کمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژیکمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژی
صورتجلسات کمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژی
اعضاء کمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژی
لینکهای مفید اعضاء کمیته ساماندهی و مصرف بهینه انرژی
Collapse پروژه های عمرانی دانشگاه پروژه های عمرانی دانشگاه
Icu بیمارستان سید الشهدا
Collapse بیمارستان اعصاب و روان بیمارستان اعصاب و روان
بیمارستان اعصاب و روان - تیرماه 90
بیمارستان ثامن الحجج
بیمارستان سوانح و سوختگی
بیمارستان شهدای آران و بیدگل
پاویون بیمارستان بهشتی
پایگاه بهداشتی درمانی امیرکبیر
پایگاه بهداشتی درمانی حضرت ابوالفضل
پایگاه بهداشتی درمانی نواب
پایگاه بهداشتی درمانی بهروان
پایگاه بهداشتی درمانی زائر امام
چهار واحدی پزشکان شهد سیدالشهدا
چهار واحدی پزشکان شهید رجایی
خوابگاه دانشجویی
دانشکده پرستاری
دانشکده توانبخشی
دانشکده دندان پزشکی
اورژانس 115چمران
ساختمان دیالیز آران و بیدگل
سلف سرویس
کانال آدم رو
کلینیک تخصصی گوش و چشم و حلق و بینی
کلینیک تخصصی مادر و کودک
محوطه سازی پردیس دانشگاه
مدیریت بحران
مرکز بیماریهای خاص و رادیو تراپی
مرکز بهداشتی درمانی جوشقان
مرکز بهداشتی درمانی سرکار
مرکز بهداشتی درمانی نشلج
مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی مسکن مهر
مقبره شهدا
موتور خانه بیمارستان اعصاب و روان
موتور خانه بیمارستان متینی
Collapse آزمون استخدامیآزمون استخدامی
آزمون استخدامی پزشکان عمومی
ثبت نام جذب نیروی IT
Collapse فرم های آنلاین معاونت توسعهفرم های آنلاین معاونت توسعه
نیروی دفتر فنی
شیوه نامه های رفاهی
Collapse بانک اطلاعات مدیرانبانک اطلاعات مدیران
بانک اطلاعات مدیران
Collapse ثبت نام دوره های آموزش مدیریت توسعهثبت نام دوره های آموزش مدیریت توسعه
دوره آموزشی مدیریت پرستاری
Collapse سامانه نقل و انتقالات دانشگاهسامانه نقل و انتقالات دانشگاه
سامانه نقل و انتقالات دانشگاه
Collapse مدیریت توسعه سازمان و تحول اداریمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
مدیریت دانش تحول اداری
قوانین، مقررات و آیین نامه ها تحول اداری
Collapse تحول اداریتحول اداری
روش انجام خدمت تحول اداری
روش انجام خدمات تحول اداری
تماس با ما تحول اداری
کارکنان تحول اداری
Collapse مهندسی سازمانمهندسی سازمان
معرفی مهندسی سازمان
سامانه مرتبط
قوانین و مقررات
روش انجام خدمت مهندسی سازمان
Collapse مهندسی مشاغلمهندسی مشاغل
معرفی مهندسی مشاغل
سامانه مرتبط مهندسی مشاغل
قوانین و مقررات مهندسی مشاغل
روش انجام خدمت مهندسی مشاغل
Collapse مدیریت عملکرد تحول اداریمدیریت عملکرد تحول اداری
روش انجام خدمت تحول اداری
روش انجام خدمت مدیریت عملکرد
آموزش مدیران تحول اداری
Collapse برنامه ریزی عملیاتی تحول اداریبرنامه ریزی عملیاتی تحول اداری
روش انجام خدمت برنامه ریزی عملیاتی
اخبار مدیریت سازمان و تحول اداری
Collapse مدیریت بهره وریمدیریت بهره وری
روش انجام خدمت تحول اداری
Collapse شورای HSR معاونتشورای HSR معاونت
معرفی شورای HSR
Collapse قوانین و مقررات شورای HSRقوانین و مقررات شورای HSR
دستورالعمل ها و بخشنامه ها HSR
فرم های مورد عمل HSR
اعضای شورای HSR
روش انجام خدمات HSR
اولویت های پزوهشی HSR
Collapse طرح های تحقیقاتی HSRطرح های تحقیقاتی HSR
طرح های مصوب HSR
طرح های پایان یافته HSR
ارتباط با ما HSR
اخبار HSR